Stadgar för Föreningen Allkorn

Antagna på konstituerande årsmöte 21e januari, 2004

§1. Namn, status och säte
Föreningens namn skall vara ”Föreningen Allkorn”.
Föreningen är en fristående, ideell förening.
Föreningen har sitt säte i Höör i Skåne.

§2. Syfte
Föreningens syfte är
  • att främja framtagning och utveckling av en mångfald av lokalt anpassade stråsädessorter och annat korn för ekologisk odling,
  • att främja grödor med god kvalitet vad gäller till exempel smak och näring,
  • att främja ett samarbete mellan ekologiska odlare för att välja ut de sorter som passar bäst för regionen,
  • att främja förädling och försäljning av produkter från dessa sorter,
  • att öka konsumenters kunskaper om och intresse för ekologisk stråsäd och gamla sorter.

§3. Medlemmar och årsavgift
Medlem i föreningen kan enskilda personer vara som betalar av årsmötet fastställd årsavgift och som deltar i arbetet för föreningens syfte.
Ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och ställas till föreningens styrelse.
Årsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§4. Verksamhetsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är lika med kalenderår.

§5. Revision
Före januari månads utgång skall räkenskaperna, protokoll, medlemsmatrikel och inventarieförteckning överlämnas till revisorerna. Det åligger revisorerna att granska föreningens räkenskaper och förvaltning under det avslutade verksamhetsåret och senast 20 dagar före årsmötet avge sin berättelse till styrelsen och återlämna aktuella dokument.

§6. Årsmöte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och skall hållas i mars eller april månad varje år.
Kallelse till årsmöte skall utgå till alla medlemmar minst 45 dagar före mötet.
Motioner till årsmöte måste vara styrelsen tillhanda minst 30 dagar före årsmöte.
Möteshandlingar med motioner och propositioner skall vara klara 15 dagar före mötet och skickas till alla medlemmar som begär det.
Rösträtt på årsmöte har varje närvarande enskild medlem som noterats på röstlängd. Varje sådan medlem har en (1) röst och kan dessutom genom högst en (1) skriftlig fullmakt företräda en icke närvarande, men på röstlängd noterad enskild medlem.

Följande punkter skall vara med på årsmötets dagordning:
1. Val av mötesordförande och mötessekreterare
2. Val av två justerare att jämte mötesordförande justera årsmötesprotokollet
3. Upprättande av röstlängd
4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
5. Styrelsens årsberättelse och ekonomisk redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8. Propositioner
9. Motioner
10. Fastställande av årsavgiften för nästkommande år
11. Redovisning av valberedningens förslag till ny styrelse
12. Val av ordförande för föreningen
13. Val av övriga styrelseledamöter, minst tre och max sex personer
14. Val av två revisorer och en suppleant
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor (beslut kan ej fattas).

§7. Extra årsmöte
Extra årsmöte kan hållas om styrelsen eller revisorerna så beslutar eller om fler än en tredjedel (1/3) av medlemmarna yrkar detta skriftligen. Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett mötet.
Kallelse till extra årsmöte skall vara alla medlemmar tillhanda minst 14 dagar före mötet.

§8. Medlemsmöten
Styrelsen kan kalla till olika möten och aktiviteter under året. På dessa möten kan olika frågor diskuteras, men dessa möten är endast rådgivande. Inga formella beslut kan fattas.

§9. Styrelsen
Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet utsedd styrelse, som fungerar till nästa årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen utser den eller de personer som äger teckna föreningens firma.
Styrelsemöten hålls på initiativ av ordföranden eller minst två andra styrelsemedlemmar.
Kallelse med dagordning skall utgå minst en vecka före mötet. Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
När så erfordras kan styrelsen adjungera personer till sina möten. Sådana personer har inte rösträtt.
Vid samtliga möten skall protokoll föras.

§10. Beslutsformer
Där stadgarna inte föreskriver annat fattas beslut med enkel majoritet vid samtliga möten.
Omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal i öppen omröstning avgör mötesordförandens röst. Vid sluten omröstning avgör lotten.

§11. Uteslutning
Medlem som direkt eller indirekt motarbetar föreningens syfte eller som inte deltar i föreningens verksamhet kan av årsmötet uteslutas ur föreningen.

§12. Stadgeändring och upplösning
Beslut om stadgeändring eller föreningens upplösning kan fattas vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena skall vara ordinarie. Det måste gå minst en månad mellan mötena.
Vid det sista mötet måste två tredjedelar (2/3) av de närvarande röstberättigade, rösta för ändring eller upplösning.
Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till organisation eller organisationer som bedriver verksamhet i linje med föreningens syfte.

Upp