NORDISKA KULTURSPANNMÅLSDAGAR
Schema

Schemat är inte klart än och kommer uppdateras kontinuerligt
Tillbaka

10.00-13.30 Ankomst och registrering
13.30 Välkommen till Nordiska Kulturspannmålsdagar. Allkorn, SLU och Ekologiska Lantbrukarna välkomnar dig till konferensen och berättar mer om det valda temat för konferensen.
14.00 KEYNOTE Mer info kommer
14.30 KEYNOTE Mer info kommer
15.00 Fika
16.00 Film: Cultivating Abundance
Åsa Sonjasdotter är konstnär, forskare, författare och organisatör, bosatt vid ön Ven i Sverige och staden Berlin i Tyskland. I sin praktik engagerar Sonjasdotter processer för minns och återskapande av försörjnings förhållanden. Genom odling av förbjudna grödor och närläsning av arkiverad materia (död och levande), återuppstår förlorad fantasi och kunskap om det förflutna och nuet.
Filmen utgår från en serie restaurerade fotografier från de allra första växtförädlingsförsöken i Svalöv. Vidare följer den växtförädlaren Hans Larsson och föreningen Allkorns arbete med att återodla de spannmål av traditionella bondeuppfödda sorter som övergavs i och med introduktionen av modernt jordbruk.

Filmen öppnar för reflektion över vilka konsekvenser detta metodskifte skulle få för mänskliga och mer än mänskliga relationer. Hur kan de odlade relationerna, som har blivit så viktiga för människor, förstås?

18.00/18.30 MIDDAG
06.30 Morgonsamtal. Vi möts upp tidigt för ett samtal om fåglar i det ekologiska landskapet
08.00 Frukost
09.00 Tre parallella sessioner

1. Odlingen

Under denna session kommer vi bland annat kolla närmare på vilka sjukdomar som kan finnas ute på fälten, hur vi kan förbättra jordhälsan och titta på resultaten från en jämförelse på gamla och moderna sorter av vårvete.

2. Marknad & Produktutveckling

Kulturspannmål är en blomstrande marknad just nu! Här möter vi några som jobbar med att utveckla nya produkter av kulturspannmål, samt ser närmre på vad mer som händer på marknaden idag och vilka möjligheter den har.

3. Näring och hälsa

Här går vi djupare in i frågor om vad skillnad är det på närings-sammansättningen mellan moderna sorter och kultursorter. Vi kommer även ha talare som undersökt kostfiber, fenoler, gluten och antinutrienter i kulturspannmål.

10.30 Fika
11.00 Tre parallella sessioner forts.
12.30 Lunch
14.00 Parallella eftermiddagsaktiviteter
 1. Studiebesök på Saltå Kvarn och Skilliebyholm
 2. 
Tävling, produkter med kulturspannmål, mer information kommer!
 3. Fältvandring

18.00 Festmiddag!
08.00 Frukost
09.00 Tre parallella sessioner

1. Utsädet och rätten till frö

Utsädesfrågan är en viktig fråga när effektivisering och höga avkastningar är det stora målet i dagens livsmedelsindustri. Här djupdyker vi i historien kring rätten till frö, hur frön hanteras och vilka genetiska resurser vi har idag.

2. Smaker och kvalité

Det finns många fördelar med att odla kulturspannmål, både inom nutrition och miljö. Att de ska smaka bra är en viktigt aspekt med att få sin produkt såld. Här kommer bl.a en konsumentstudie presenteras och vi kommer prata om vad man kan göra när man har en ojämn kvalité på sitt spannmål.

3. Klimat och mångfald

Spannmålsodling har varit central i odlingssystemen sedan jordbruk började praktiseras i Sverige. Det är först på senare tid som förutsättningar skapats för jordbrukare att verka utan att behöva redskap eller maskiner för tröskning av spannmål. Med specialiseringen har landskapet och till viss del växtföljder förändrats och vi ställer oss frågan hur detta påverkar t.ex. biologisk mångfald, resurshushållning och det liv som levs på landsbygden. Rådande strukturer har gjort blandjordbruk och ofta även spannmålsodling olönsamt. Kan odling av nischgrödor vara mer lönsam och i så fall skapa förutsättningar för ett bättre nyttjande av landskapets resurser, ett ekologiskt rikare odlingslandskap och en stärkt livskraft bland Sveriges jordbrukare?

10.30 Fika, Checka ut från hotellet
11.00 Tre parallella sessioner forts.
12.30 Lunch
13.30 Keynote speaker
14.00 Paneldiskussion
15.00 Konferensen slutar