ODLADE BERÄTTELSER

Välkommen till ett interdisciplinärt program vid odlade åkrar i Häglinge den 10 juli och 18 september, och på Malmö Konstmuseum 15 och 17 september. En shuttle-buss hämtar och lämnar besökande vid tågstationen i Sösdala.

Welcome to an interdisciplinary program series by cultivated grainfields in Häglinge, South Sweden, July 10 and September 18, and at Malmö Art Museum, September 15 and 17. A shuttle bus is available for visitors to and from the train station of Sösdala.
For English version, please scroll down.


Odlade berättelser
undersöker vad odling, förädling och kulturväxter är, har varit, och kunde vara. Projektet tittar närmare på odlingens växtkulturer, och på vilket sätt historiska skeenden lever vidare i samtiden.

Program 10 juli. Häglinge Kopparsmedja.
Heldagsprogram med guidade fältvandringar, filmvisning, musik, bokbord och publika samtal. Kaffe och mat serveras. En shuttle-buss hämtar och lämnar vid tågstationen i Sösdala i tidsrummen: 09.30-11.00, 12.00-13.30, och 17.30-19.00.

11.00 Välkomst och presentation av Allkorn
11.15 Fältvandring med representanter från Allkorn, Nordbruk, och Seeds WG EVEC
12.00 Lunch
13.00 Presentation av Seeds WG EVEC och Nordbruk
13.45 Öppen debatt med representanter från Allkorn, Nordbruk, och Seeds WG EVEC
14.30 Kaffe
15.00 Visning av filmen Cultivated Abundance
16.00 Q&A Åsa Sonjasdotter och Hans Larsson
16.30 Musik och berättelser med Mats Edén


Om de medverkande

Allkorn främjar framtagning och utveckling av en mångfald av lokalt anpassade stråsädessorter och annat korn för ekologisk odling.

Mats Edén är folkmusiker på fiol och durspel, riksspelman, och tonsättare. Sedan 1970-talet är han en viktig förgrundsgestalt i folkmusikrörelsen i Sverige. Edén kommer att berätta om, och i musik gestalta, hur folkmusiken under nationalromantiken lyftes in i borgerskapets salonger och strömlinjeformades på ett sätt som kan associeras till hur de odlade grödorna anpassats till agrar- och livsmedels-industrin.

Hans Larsson är växtförädlare med inriktning på deltagande och evolutionär växtförädling. I 2004 startade Larsson föreningen Allkorn, som idag har mer än 450 medlemmar. Med bas vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, och i samverkan med lantbrukare, har Larsson sedan 1990-talet förädlat en mångfald lokalt anpassade stråsädessorter för ekologisk odling.

NOrdBruk är en småbrukarorganisation i Sverige som arbetar för matsuveränitet, hållbar förvaltning av våra naturresurser, och mänskliga rättigheter. NOrdBruk är medlem i den internationella småbrukarrörelsen La Via Campesina.

Seeds Workgroup, European Coordination Via Campesina (ECVC) är en europeisk gräsrotsorganisation som för närvarande samlar 31 nationella och regionala jordbruks-, lantarbetar- och landsbygdsorganisationer baserade i 21 europeiska länder. ECVC är den regionala medlemmen i La Vía Campesina, den största internationella bonderörelsen på gräsrotsnivå.

Åsa Sonjasdotter är en konstnär och forskare som medverkar i processer för återskapande och återberättande av livgivande sammanhang. Cultivating Abundance är en dokumentärfilm om växter och människor av Sonjasdotter, som kopplar specifika historiska skeenden i Sverige till samtidens globala odlingskulturer.


*******
Odlade berättelser återkommer till Häglinge 18 september när axen skördats och bundits upp på kärvar och är redo att tröskas och malas till mjöl.
*******

15 och 17 september. Malmö konstmuseum
Fördjupande program med utställning, filmvisning, publika samtal, debatt, och fältvandringar. Programmet öppnar för frågor kring kulturväxternas roll i samhälleliga skeenden.

Läs mer om programmet, deltagarna och projektet på:
http://skane.konstframjandet.se/projekt/cultivating-stories/

Cultivating Stories / Odlade berättelser är ett samarbete mellan föreningen Allkorn, potatoes’ perspective, Konstfrämjandet Skåne och Malmö Konstmuseum som genomförs med stöd från Kulturrådet samt Region Skåne.

Tillbaka

CULTIVATING STORIES

Cultivating Stories is an inquiry into the culture of cultivated plants, departing by events in thick time that are impacting the current. Through guided field walks, film screenings, public talks, music and an exhibition, the program opens for questions regarding humans’ relations to cultivated plants are, have been, and could become.

July 10th. Kopparsmedjan (By the Copper Smith’s), Häglinge.
A full-day program with guided field walks, film screenings, music, and public conversations. Coffee, drinks, snacks, and meals are served. A shuttle bus brings the visitors to and from the train station of Sösdala.

11.00 Welcome and presentation of Allkorn
11.15 Field walks with Allkorn, NOrdBruk and Seeds WG EVEC
12.00 Lunch
13.00 Presentation by Seeds WG EVEC
13.45 Panel with Allkorn, Nordbruk, and Seeds WG EVEC
14.30 Coffee
15.00 Screening of the film Cultivated Abundance
16.00 Q&A Åsa Sonjasdotter, Hans Larsson
16.30 Stories and music by and with Mats Edén


About the contributors

Allkorn. The association Allkorn (Common Grains) is since 2004 promoting the cultivation and breeding of locally adapted cereal varieties and other grains for organic cultivation.

Hans Larsson is a plant breeder who practices participatory and evolutionary methods. In 2004, Larsson initiated the association Allkorn, which today has more than 450 members. With base at the Swedish University of Agricultural Sciences in Alnarp and in collaboration with farmers, Larsson has since the 1990s propagated and bred a variety of locally adapted grain varieties suitable for organic farming.

NOrdBruk is a peasant organization in Sweden working for food sovereignty, sustainable management of the natural resources, and human rights. NOrdBruk is a member of the international peasant movement La Via Campesina.

Seeds Workgroup, The European Coordination Via Campesina (ECVC) is a European grassroots organization which currently gathers 31 national and regional farmer-, farmworker- and rural organizations based in 21 European countries. ECVC is the regional member of La Vía Campesina, the largest international peasant movement.

Mats Edén is a folk musician on violin and melodeon, and a composer. Since the 1970s, Edén is a prominent figure in the folk music movement in Sweden. Edén will play and tell about how folk music during the national romanticism was brought into the bourgeoisie salons, where it was mainstreamed in a way that can be associated with how the cultivated crops have been adapted to the agriculture-, and food processing-industry.

Åsa Sonjasdotter is an artist and researcher engaging in processes for the rehabilitation and re-narration of livelihood relations. Her film Cultivating Abundance inquires cultures of cultivation and breeding of plants.


*******

September 15, 17 - 18. Malmö Art Museum and Häglinge.

A three-day in-debt program where questions of crops and cultivation are brought into their broader socio-political scope through the format of film screenings, public talks, debates, an exhibition, and a guided field walk.


Cultivating Stories follows the rhythms of grains and takes place where they grow. During the first half of July, the heads of the straws are ripe, and various varieties’ particularities are at their utmost visibility. In September, the fields are harvested, and the straw is tied up on sheaves. The grains are ready to be threshed and ground into flour. It’s soon time for sowing next years’ harvest.


Cultivating Stories is a collaboration between the association Allkorn, the organisation potatoes’ perspective, the People’s Movement for Art Promotion (Konstfrämjandet Skåne), and Malmö Art Museum. Cultivating Stories is funded by the Swedish Arts Council and Region Scania.

For further info:
skane.konstframjandet.se/projekt/cultivating-stories


Back